برای فروش بیشتر باید هم روی ذهنت کار کنی هم راه های جدید فروش رو یاد بگیری.
قدم اول رو بردار و با من همراه شو

ادامه دوره نهم مهر ماه…