sale man

ارتقا دانش فروش مذاکره

مذاکره V-VIP

700,000 هزار تومان

مدیریت فروش

11,621,000هزار تومان

10,621,000 هزار تومان

فروش در فضای مجازی

100,000 هزار تومان

فروشنده میلیون دلاری

500,000 هزار تومان

کارگاه انفجار فروش

2,000,000 تومان

دوره کوچینگ فروش

1,000,000 تومان

ادامه دوره نهم مهر ماه…