حضوری

محل برگزاری :تهران

تاریخ :۱۶تیر

روز :جمعه

زمان: ۸:۳۰  الی ۱۴

سالن وزارت کشور

موضوع :

از کجا مشتری پیدا کنیم

 چرخه موفق فروش

ساخت مشتری هوادار

عبور از نه

ذهنیت فروش

مذاکره

سخنران :استاد مهدی ترابی

با سخنرانی افتخاری استاد ماهان تیموری

ادامه دوره نهم مهر ماه…