دوره 3x

 • رفع محدودیت های ذهنی
 • آزاد سازی و رها کردن چالش های ذهنی
 • قواعد مذاکره
 • تکنیک های فروش
 • شناخت مدل رفتاری افراد
 • برقراری ارتباط موثر
 • پرورش ذهن
 • رویارویی با چالش ها
 • استمرار کلید حل چالش ها
 • رشد از درون چالش ها
 • روش های سرنخ گیری
 • گرم کردن و فروش
 • قوانین الهی و کائنات برای جذب ثروت