کارگاه انفجار فروش

بزرگترین چالشت در فروش چیه ؟

از 10 نفر به چند نفر میتونی بفروشی؟

فروشت نسبت به پارسال چقدر رشد داشته ؟

جواب این سوال ها در کارگاه انفجار فروش استاد مهدی ترابی